Сеткавы вучэбны курс “ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ”


Модуль 1

1. Навука і рэлігія аб паходжанні чалавека на Зямлі.
1. Даіндаеўрапейскі перыяд этнічнай гісторыі Беларусі. Жыцце людзей ва ўмовах каменнага веку.
2. Старажытныя вераванні насельніцтва Беларусі.
3. Першабытнае мастацтва ил тэрыторыі Беларусі.
4. “Вялікае перасяленне народаў” і Беларусь.
5. Балцкі этап этнічнай гісторыі Беларусі.
6. Славянізацыя Усходняй і Цэнтральнай Беларусі. Грамадскі лад, заняткі і рэлігія ўсходніх славян на беларускіх землях у VI-VIII ст.
7. Станаўленне хрысціянскіх цывілізацый свету і ўплыў гэтага працэсу на Беларусь.
8. Асаблівасці ўтварэння княстваў на тэрыторыі Беларусі і палітыка іх князёў.
9. Узнікненне гарадоў. Рамяство.
10. Духоўнае жыццё ўсходніх славян. Язычніцтва.
11. Хрысціянізацыя Беларусі. Значэнне прыняцця хрысціянства.
12. Палітычны трохкутнік Кіеў – Полацк – Ноўгарад у другой палове IX – XII ст.
13. Праблема Старажытнарускай дзяржавы – Кіеўскай Русі.
14. Культура Беларусі (IX – XII ст.) у кантэксце развіцця еўрапейскай культуры.
15. Чым знакамітыя Ефрасіння Полацкая і Кірыла Тураўскі?
16. У чым заключаецца значэнне хрысціянізацыі для развіцця культурных працэсаў на беларускіх землях?

МОДУЛЬ 2

1. Сацыяльна-эканамічныя і палітычныя перадумовы і працэс утварэння .
2. Шляхі ўключэння беларускіх зямель у склад ВКЛ.
3. Унутрыпалітычная сітуацыя у ВКЛ у апошняй трэці XIV – сярэдзіне XVI ст.
4. Крэўская унія і яе вытокі.
5. Асаблівасці дзяржаўнага і саслоўнага ладу ВКЛ, яго эвалюцыя у XIV – XVI ст.
6. Навуковыя канцэпцыі паходжання беларускага этнасу і назвы “Белая Русь”.
7. Грунвальдская бітва.
8. Сацыяльна-эканамічнае развіцце ВКЛ.
9. Напрамкі знешняй палітыкі ВКЛ.
10. Месца і роля ВКЛ у еўрапейскай гісторыі.
11. I Статут ВКЛ.
12. II Статут ВКЛ.
13. III Статут ВКЛ.
14. Якія змены адбыліся ў матэрыяльнай культуры беларускага народа ў XIIІ – першай палове XVI ст.?
15. Назавіце асноўныя тэндэнцыі ў развіцці архітэктуры і выяўленчага мастацтва Беларусі XIV – XVI ст.

МОДУЛЬ 3

1. Пераход ад сярэднявечча да “новага часу”: эканамічныя і палітычныя перамены у Еўропе у XVI – XVII ст. Праблема паняцця “новага часу” адносна айчыннай гісторыі.
2. Войны і ўнутраныя канфлікты ў ХVI ст.
3. Барацьба за гегемонію ва Усходняй Еўропе. Лівонская вайна.
4. Люблінская унія, утварэнне Рэчы Паспалітай.
5. Рэчы Паспалітай. Дзяржаўна-прававое становішча ВКЛ у яе складзе.
6. Знешнепалітычнае становішча Рэчы Паспалітай у 2-й палове XVI – XVII ст. Ваенныя дзеянні на тэрыторыі Беларусі і іх наступствы.
7. Правядзіце параўнаўчы аналіз развіцця культуры Беларусі ў другой палове XIII – пачатку XV ст. і ў другой палове XVII ст.

МОДУЛЬ 4

1. Рэлігія і царква ў духоўным жыцці Заходняй Еўропы. Рэфармацыя і контррэфармацыя ў Еўропе.
2. Кансалідацыйныя працэсы у Еўропе. Узнікненне агульнасці лёсу паўночна-заходняга еурапейскага свету і кантынентальнай Еўропы.
3. Развіцце царкоўна-рэлігійных адносін у ВКЛ.
4. Рэнесанс (Адраджэнне) у Еўропе: сацыяльная база, тыпычныя рысы, асноўныя дасягненні, перыядызацыя.
5. Асаблівасці і праявы культуры Адраджэння на Беларусі.
6. Пачатак усходнеславянскага і беларускага кнігадрукавання.
7. Ацаніце ролю Ф. Скарыны ў развіцці сусветнай культуры.
8. Літаратура і мастацтва.

МОДУЛЬ 5

1. Кантрасты Еўропы XVIII ст.: эпоха Асветніцтва, вайны і рэвалюцыі.
2. Рэч Паспалітая ў еўрапейскіх канфліктах.
3. Беларусь у часы Паўночнай вайны.
4. Палітычны крызіс і заняпад Рэчы Паспалітай.
5. Спробы рэформаў Рэчы Паспалітай і іх гістарычна-прававая ацэнка.
6. ў Рэчы Паспалітай пасля першага падзелу і Канстытуцыя 3 мая 1791 г.
7. Паўстанне 1794 г. на Беларусі.
8. Культура Беларусі ў 2-й палове XVII – XVIII ст.
9. Барока ў беларускай культуры і мастацтве.
10. Правядзіце параўнаўчы аналіз трох мастацкіх стыляў: барока, ракако і класіцызма.
11. Асветніцтва ў Еўропе і на Беларусі.

МОДУЛЬ 6

1. Барацьба за ліквідацыю саслоўных прывілей, замацаванне асноўных палітычных і грамадзянскіх правоў у Беларусі.
2. Палітыка расійскага царызму ў Беларусі ў канцы XV1I1 – пачатку XIX ст.
3. Вайна 1812 г. і Беларусь.
4. Рэвалюцыі 1830 – 1831 г. і іх уздзеянне на Беларусь.
5. Сацыяльна-эканамічнае развіццё Беларусі у 1 -й палове XIX ст.
6. Грамадска-палітычны рух на Беларусі ў 1-й палове XIX ст.
7. Культурнае жыццё Беларусі ў 1-й палове XIX ст
8. Віленскі універсітэт і яго роля ў культурным жыцці Беларусі ў 1-й трэці XIX ст.

Модуль 7

1. 2. Расійскія рэформы 1860 – 1880-х г. і асаблівасці іх рэалізацыі на Беларусі.
2. Сельская гаспадарка Беларусі ў 2-й палове XIX ст.
3. Прамысловасць і гарады Беларусі ў 2-й палове XIX ст.
4. Контррэформы 80 – 90-хг XIX ст.
5. Палітычныя саюзы, партыі і рэвалюцыйныя арганізацыі на Беларусі ў 2-й палове XIX ст.
6. Рэвалюцыя 1905 – 1907 г. і яе ход на Беларусі.
7. Сталыпінская рэформа.

МОДУЛЬ 8

1. Паўстанне 1863 г. у Беларусі.
2. Фарміраванне беларускай нацыі.
3. Прааналізуйце культурную палітыку Расійскай імперыі ў дачыненні да беларускай нацыі.
4. Як развіццё культурных працэсаў уплывала на станаўленне сучаснай беларускай нацыі ў ХІХ – пачатку ХХ ст.?
8. “Гоман” – рэвалюцыйныя арганізацыя народнікаў.
9. Утварэнне РСДРП.
10. Культурнае жыцце Беларусі ў 2-й палове XIX – пачатку XX ст.
11. Якімі былі асноўныя дасягненні выўленчага мастацтва Беларусі ў ХІХ ст.?
12. Чаму пачатак ХХ ст. часта называюць “нашаніўскім” перыядам у развіцці нацыянальнай беларускай культуры?
13. У чым заключалася адметнасць сістэмы адукацыі на тэрыторыі Беларусі ў ХІХ ст.?
14. Ахарактарызуйце творчасць беларускіх і беларуска-польскіх літаратараў ХІХ ст.
15. Распавядзіце пра развіццёё тэатральнага мастацтва на Беларусі ў другой палове XIX – пачатку XX ст.

МОДУЛЬ 9

1. Першая сусветная вайна і Беларусь.
2. Падзеі Лютаўскай рэвалюцыі 1917 г. на Беларусі.
3. Абвастрэнне палітычнай сітуацыі ў Расіі і на Беларусі ў красавіку-верасні 1917 г.
4. Падзеі Кастрычніцкай рэвалюцыі на Беларусі.
5. Беларускі нацыянальны рух у 1917 – 1918 г.
6. Умацаванне Савецкай улады ў Беларусі (кастрычнік 1917 – люты 1918 г.).
9. I Усебеларускі кангрэс.
10. Акупацыйны рэжым кайзераўскай Германіі на тэрыторыі Беларусі у 1918 г.
12. Абвяшчэнне БНР.
13. Падрыхтоўка і абвяшчэнне БССР.
14. Утварэнне Літоўска-Беларускай ССР.
15. Версальска-Вашынгтонская сістэма міжнародных адносін.
16. Савецка-польская вайна і яе вынікі.
17. Акупацыйны рэжым польскіх інтэрвентаў на часова захопле-най тэрыторыі Беларусі (1919 – 1920 г.).
18. Палітыка і тактыка беларускіх палітычных партый і арганізацый ва ўмовах польскай акупацыі.

МОДУЛЬ 10

1. Асноўныя тэндэнцыі сацыяльна-эканамічнага, палітычнага, ідзейнага і культурнага развіцця свету у міжваенны час.
2. Пераход да НЭПа і яго рэалізацыя у Беларусі.
3. Палітычны бандытызм у Беларусі (1921 – 1925 г.).
4. Прычыны згортвання НЭПа і яго ўрокі.
5. Нацыянальна – дзяржаўнае будаўніцтва ў БССР у 1921 – 1928 г.
6. Удзел БССР ва ўтварэнні Саюза ССР.
7. Палітыка беларусізацыі ў БССР.
8. Грамадска-палітычнае жыццё ў БССР у канцы 20-х – пачатку 40-х г. XX ст.
9. Завяршэнне ўнутрыпартыйнай барацьбы.
10. Нацыянал-дэмакратызм у Беларусі. Справа СВБ.
11. Разгром беларускага нацыянал-дэмакратызма.
12. Фарміраванне культу асобы I.В.Сталина. Узмацненне рэпрэсіўных функцый дзяржавы.
13. Палітычныя рэпрэсіі ў БССР у канцы 20-х – пачатку 40-х г.
14. Суцэльная калектывізацыя ў БССР і ліквідацыя кулацтва як класа.
15. Заходняя Беларусь у складзе Польшчы (1921 – 1939 г.). Тэрыторыя і насельніцтва Заходняй Беларусі.
16. Адміністрацыйна-тэрытарыяльны падзел і органы кіравання Заходняй Беларусі.
17. Сацыяльна-эканамічнае і палітычнае становішча насельніцтва ў Заходняй Беларусі.
18. Заходнебеларуская культура ў 20 – 30-я г.
19. Першыя пяцігадовыя планы ў БССР і іх выкананне.
20. Культурнае жыццё ў БССР у 20 – 30-я гады ХХ стагоддзя.

МОДУЛЬ 11

1. Абвастрэнне міжнародных адносін у канцы 30-х гадоў XX ст.
2. Пачатак другой сусветнай вайны.
3. Уз’яднанне Заходняй Беларусі з БССР.
4. Заходняя асабовая ваенная акруга напярэдадні Вялікай Айчыннай вайны.
5. Пачатак Вялікай Айчыннай вайны.
6.Абарончыя баі на тэрыторыі Беларусі летам 1941 г.
7. Рэпрэсіі супраць камандавання Заходняга фронту (чэрвень – ліпень 1941 г.).
8. Нямецка-фашысцкі акупацыйны рэжым у Беларусі.
9. Падпольны і партызанскі рух на Беларусі у гады Вялікай Айчыннай вайны.
10. Беларускія калабарацыяністы.
11. Дзейнасць АК і АУН на тэрыторыі Беларусі ў гады ВялікайАйчыннай вайны.
12. Карэнны пералом у ходзе вайны.
13. Вызваленне Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў.
14. Аперацыя “Багратыен”.
15. Перамога над Германіяй.
16. Заканчэнне другой сусветнай вайны.

МОДУЛЬ 12

1. Аднаўленне і развіцце народнай гаспадаркі і культуры Беларусі (жнівень 1944 г – 1 -я палова 50-х гады ХХ стагоддзя).
2. Выхад Беларускай ССР на міжнародную арэну.
3. Эканамічныя рэформы 1956 і 1965 г. Іх вынікі.
4. Сацыяльна-эканамічнае развщце БССР у другой палове 50-х – 1-й палове 80-х гадоў.
5. Грамадска-палітычнае жыцце БССР у 2-й палове 40 – х – 1 – й палове 80-х гадоў.
6. П. М. Машэраў – палітычны дзеяч.
7. Знешнепалітычная дзейнасць БССР у ААН.
8. Палітыка “перабудовы” ў СССР.
9. Аграрная палітыка ў БССР на этапе “перабудовы” (1985 – 1991 г.).
10. Дэмакратызацыя грамадска-палітычнага жыцця ў БССР.
11. Абвастрэнне сацыяльна-эканамічнага і палітычнага крызісу ў канцы 80-х гадоў.
12. Прычыны крызісу перабудовы.
13. Беларусь на міжнароднай арэне.
14. Статус БССР у садружнасці краін свету.
15. Гандлёва-эканамічныя і культурныя сувязі БССР.
16. Пачатак нацыянальна-культурнага адраджэння.
17. Культура Беларусі ў 2-й палове 50-х – 1-й палове 80-х гадоў.

МОДУЛЬ 13

1. Станаўленне шматпартыйнасці ў палітычнай сістэме Беларусі.
2. Палітычныя партыі ў Беларусі: гісторыя стварэння і дзейнасць.
3. Пошук шляхоў пераходу да рыначнай эканомікі.
4. Міжнацыянальныя адносіны ў час “перабудовы”.
5. Выбары ў Вярхоўны Савет рэспублікі XII склікання.
6. Грамадска-палітычнае жыццё Рэспублікі Беларусь
7. Дзейнасць Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь XII склікання.
8. Канстытуцыя РБ 1994 г.
9. Першыя прэзідэнцкія выбары ў Беларусі.
10. Рэферэндумы 1995 і 1996г.
11. Выбары ў Палату прадстаўнікоў Нацыянальнага Сходу Рэспублікі Беларусь (восень 2000 г.).
12. Другія прэзідэнцкія выбары ў Беларусі.
13. Сацыяльна – эканамічнае развіццё Рэспублікі Беларусь.
14. Змены у духоўным і культурным жыцці беларускага народа ў канцы XX ст.
15.
16.
21.
22.

Метки текущей записи:
, , , , , , , , ,
Автор статьи:
написал 6135 статей.

Оставьте комментарий!

Вы должны быть авторизированы чтобы оставлять комментарии.

 
Запросов: 109 | 0,255 сек
Память: 12.92MB