Содержимое рубрики "Методический материал"

Тема 2. Риторический идеал античности и традиции русского красноречия

29.03.2012 Автор: Рубрика: BIP-IP, Методический материал

Тема 2. Риторический идеал античности и традиции русского красноречия Предпосылки формирования красноречия в Древней Греции. Демократия и риторика. Великие ораторы древнего мира: Перикл, Демосфен, Исократ и др. Идеал софистической риторики. Риторический идеал Сократа. Диалог Платона «Горгий»: риторика и этика; «Федр»: гносеология и эстетика риторики; «Софист». Аристотель и его «Риторика». Риторическое учение Цицерона: трактаты «Оратор», «Об [...]

История ораторского искусства

29.03.2012 Автор: Рубрика: Методический материал

Раздел I. История ораторского искусства Тема 1. Предмет риторики как науки и учебной дисциплины. Юридическая риторика как особая прикладная дисциплина, ее предмет и задачи Определение риторики и современной риторики как дисциплины. Предмет и структура общей риторики. Понятие эффективной речи. Общая и частная риторики. Юридическая риторика как вид частной риторики, ее предмет и задачи. Категории, закономерности [...]

Цель курса «Риторика»

29.03.2012 Автор: Рубрика: BIP-IP, Методический материал

ВВЕДЕНИЕ   Целью курса «Риторика» является организация профессионально ориентированной лингво-юридической подготовки студентов, обучающихся по специальности 031003 «Судебная экспертиза», специализации «Судебно-речеведческие экспертизы». Высокая культура речи является важнейшей составной частью общей и профессиональной подготовки специалиста. Реалии нашей жизни таковы, что востребованными оказываются люди, способные мыслить самостоятельно, вырабатывать оригинальное решение актуальной для определенной сферы жизни проблемы, точно и [...]

МИСТЕЦТВО СПОРУ (ПОЛЕМІКИ)

29.03.2012 Автор: Рубрика: Методический материал

Загальні характеристики спору Поведінка учасників спору Основні вимоги культури спору Уміння переконувати Мистецтво відповідати на запитання Загальні характеристики спору Обов’язковим для сучасної ділової людини, а ще більше — для державного управлінця, керівника є уміння компетентно обговорити життєво важливі проблеми, доводити й переконувати, аргументувати, відстоювати свою точку зору і відкидати думку опонента, тобто володіти полемічною майстерністю, [...]

ОРАТОР ТА АУДИТОРІЯ

29.03.2012 Автор: Рубрика: BIP-IP, Методический материал

ОРАТОР ТА АУДИТОРІЯ Самопідгoтовка оратора Зовнішня культура оратора Контакт з аудиторією Самопідготовка оратора Як працювати над собою Так дано самою природою, що людина намагається вдосконалюватись. До тих, хто служить науці та мистецтву, тут особливі вимоги. Ще древні греки й римляни розуміли, що кожен оратор, незалежно від його обдарованості й майстерності, повинен самовдосконалюватись, розширювати свій кругозір, [...]

ПІДГОТОВКА ДО ПУБЛІЧНОГО ВИСТУПУ

29.03.2012 Автор: Рубрика: BIP-IP, Методический материал

ПІДГОТОВКА ДО ПУБЛІЧНОГО ВИСТУПУ Найважливіші вимоги до публічного виступу Зміст і структура виступу Як запобогігти хвилюванню Рухи, поза, жести і міміка Г олос і темп мовлення Дихальні вправи Вміння розповідати «Готуватись — це значить думати, виношувати думки, згадувати ті з них, які вас особливо захоплюють, відшліфовувати їх, розташовувати у відповідному порядку, створювати свого роду мозаїку» [...]

КОМПОЗИЦІЯ ПРОМОВИ

29.03.2012 Автор: Рубрика: BIP-IP, Методический материал

КОМПОЗИЦІЯ ПРОМОВИ План – основа композиції виступу Вступ Г оловна частина Закінчення виступу Сумлінна підготовка виступу і прагнення принести слухачам якнайбільше користі відчувається завжди. Люди оцінять це й захочуть послухати вас знову. Ви, безумовно, одержите й особисте задоволення від того, що допомогли іншим розширити їх знання. Ретельна підготовка забезпечить успіх вашого публічного виступу. Це надасть [...]

ВИДИ КРАСНОМОВСТВА

29.03.2012 Автор: Рубрика: BIP-IP, Методический материал

. ВИДИ КРАСНОМОВСТВА Основні жанри красномовства Види публічних виступів Основні форми ораторського монологу: соціально-політичне красномовство, парламентське красномовство, академічне, соціально-побутове, судове, лекційно-пропагандистське, дипломатичне, військове, торговельне (рекламне), церковно-богословське (гомілетика). Основні жанри ораторського мистецтв. Г. Апресян так визначає роди й види красномовства. А. Рід красномовства Б. Вид красномовства І. Соціально-політичне красномовство Доповіді на соціально-політичні та політико- економічні теми. [...]

Закони риторики

29.03.2012 Автор: Рубрика: Методический материал

Закони риторики Концептуальний закон Це базовий закон риторики, який становить перший крок мовленнєвого циклу — винайдення задуму, ідеї (створення концепції). За своєю суттю цей закон передбачає пошук істини шляхом всебічного аналізу предмета. Повноцінна, нормальна мисленнєво-мовленнєва діяльність людини починається з оволодіння нею концептуальним законом. Задум (концепцію) можна порівняти з образом людини на гірській вершині, з якої [...]

РИТОРИКА ЯК НАУКА І НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА

29.03.2012 Автор: Рубрика: Методический материал

ТЕМА 1РИТОРИКА ЯК НАУКА І НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА Риторика як наука успіху Основні розділи класичної риторики Закони риторики Риторика — наука мовознавча. Немає культури спілкування без знання мови, тому риторика потрібна в усіх галузях професійного навчання, в усіх сферах суспільного життя. Мова дає можливість реалізувати себе як духовну особистість. Вона моделює вчинки людини. Мова підтримує в [...]