таварих см. тарих 55, 120, 121,134, 289 тамазалар

03.06.2013 Автор: Рубрика: Право на северном кавказе»

таварих см. тарих 55, 120, 121,134, 289 тамазалар 161 тарикат 274тарих (мн. таварих) 23, 119тахлиф (халф) 60тлекотлеш (л1акъуэлъеш) 35туман 134, 135тургак 162тусев 60, 163, 189тухум (акариб, асабат, байт, кабила) 9, 27, 28, 31-34, 48, 55, 56, 58, 60, 61, 67-70, 72, 75, 76, 122, 124, 125, 127, 129, 134, 149, 150, 168, 177, 179, 182, 183, 190, 236, 240, 244тюрки 12уздень 28, 34, 35, 44, 46, 47, 66, 149, 156, 177, 178, 181, 186, 188, 190, 197, 236укала (мн. от акил) 111уцмий 19, 46, 127, 145факих (мн. фукаха) 61, 111, 160 Фатиха (ал-Фатиха) 68 фетва (фатва) 137, 275 фидйа 59, 125, 126, 128, 181, 185, 193, 195фикх 133, 135, 138, 156, 197, 269,270, 272, 277 фукаха см. факих 134хаджж 264, 265, 280 халис 121хаким (мн. хукама) 112 халафа 135 халифат 173халф см. тахлиф 60, 163, 191 хамдала 120, 164хан 34, 35, 46-48, 61, 137, 156, 159, 176, 181, 186, 188, 197, 200, 201, 218харадж 117-120, 122харамбаш 30, 84харим 60, 125, 140, 141, 192, 198,245, 250 хасэ 66хатиб 112, 117, 122хатун талак 60, 163; см. такжекебин талак ходжа см. кади 174 худуд (мн. от халд) 134, 138, 222,267, 269 хукама см. хаким 123 хуребо см. «вольное обшество» 31,32, 49, 112 хутба 78 хъирим 33, 36 хюр (хьур) 192цевекхан (цевехъан) 34чагар 144, 177, 179, 190 чанка 36, 46, 47, 127, 133, 186 чауш 162, 174, 225 чиракх (чирахъ) 198 чухби (ч1ух1би) 161шамхал 46, 64, 113-115, 117-119, 121, 122, 127, 145шариат (шариа) 4, 10, 12, 61, 66, 96, 98, 106-108, ПО, 111, 113, 123, 124, 129, 130, 132-138, 140, 141, 145, 151, 153, 156, 159, 162-164, 166-170, 176, 185, 198, 204, 205, 216-220, 222, 226-229, 231-234, 262, 264-280, 290шариат (шариа) 4, 10, 12, 61, 66, 96, 98, 106-108, ПО, 111, 113, 123, 124, 129, 130, 132-138, 140, 141, 145, 151, 153, 156, 159, 162-164, 166-170, 176, 185, 198, 204, 205, 216-220, 222, 226-229, 231-234, 262, 264-280, 290

  •  
Автор статьи:
написал 6104 статьи.
Комментарии:

Оставьте комментарий!

Вы должны быть авторизированы чтобы оставлять комментарии.