Судовая систэма у Беларуси. Грамацка-палитычны лад пачатку 20 ст.

12.01.2011 Автор: Рубрика: Лекции по ИГПБ»

Преподаватель:

Курс: 1

Факультет: Юридический

Тип: Лекции по Истории государства и Беларуси

 

Судовая систэма у Беларуси. Грамацка-палитычны лад пачатку 20 ст.

На Беларусі пайшоу працес развіця судовай 1864г. яна на Беларусі была праведзена пазней чым у цэнтры Рассіі і с істотнымі адступленнымі ад прынцыпа статута 1586г. Яна пачалася на нашай зямлі у 1871г. калі былі утвораны міравыя суды. Асноуныя палаженні былі выкладзены у 4 законах 1864г.: учрежденіе судебных установленій, устав уголовного судопроізводства, устав гражданского судопроізводства і устав о наказаніях налагаемых міравымі судьямі.

З увядзеннем іх суды адзеляліся ад выканаучай адміністраыйнай і заканадаучай улады. Прагрэсіунасць рэформы і у тым что яна замяніла раздробленную сістжму судоў. Былі створаны 2 судовыя сістэмы: мясцовыя для сялян і агульныя суды. Да мясцовых адносіліся валасныя, разглядалі дробныя крчмінальныя і цывільныя справы і іх з’езды. Да агульных судоу адносіліся акруговыя ад 1 да 3 на губерню і адна на некалькі губерняу. Пры іх знаходзіліся судовыя следчыя, прыставы, пракуратура. На Беларусі акруговыя суды з інстытутамі прысяжных заседацелеў былі утвораны у 1882г. Вярхоўным і касаыйным судом, а таксама вышэйшым органам судовага нагляду быў сенат дзе існавалі 2 касацыйныя дэпартаменты: Цывільны і крымінальны. Адпаведна тэорыы раздзялення улад судовымі …….увядзенне агульнага усесаслоунага суда, роунасць усіх перад судом, нязмена судзяу і следчых, выбарных міравых судзяў і прысяжных заседацеляў, галоснасць свабоднага аценку доказау і свабоднага судовага працэсу, права абвенавачаннага на абарону. Важным вынікам рэформы стала заснаванне адвакатуры для абароны па крымінальных справах і прадстауніцы інтарэсау бакоу па цывільных справах.  У міравых судах справы аднаасобна разглядаў міравы судзя 3-4 судоу у адным павеце. У беларускіх губернях міравыя судзі не выбіраліся на паветовым земскім сходзе. Па спісу кандэтатау папярэднезацверджаных губернатарам. Як гэта вызначалася законам для Рассіі а прыхзначалася урадам. Зьезд мір. суд зяу. другім…і разглядау апеляцыі на пастановы міравых судзяу. Міравым судом былі падсудныя, цывільныя справы пры цане іска да 50 руб і крымінальныя па якіх прадугледжваліся арышт да 3 месяцау грашовае спагнане да 300 руб, заключэне у работу да 1 года. Акруговы суд уключаў крымінальнае і цывільнае адзяленні, крымінальныя справы маглі разглядацца кароннымі судзямі разам з удзелам прысяжных засядацеляў. Каронныя судзі прызначаліся царом, па прадстауленні міністра юстыцыі пажыцёва. Яны павіны былі мець вышйшую юрыдыч. адукацыю і у той жа час стаж працы у праваховых органах не менш 3 гадоў.  В начале быу старшыня. Адзяленне- яго намеснікі. дзейнічалі як суды другой інстанцыі у адносінах да акруговых судоу. Аднак крымінальныя справы падсудныя акружным судам з удзлелам прысяж. заседателям… не …. Па некаторых крымін. справах мсглі дзейнічаць ак суд першай інстанцыі. Акруговыя суды Мнскай Гродзенскай і Віленскіх губерняу парадпарадковаліся Віленскай судовай палаце. Віцебская- Піцербурскай, а Магілеускай- Кіеускай. Абмежаванні і адхіленні ад раней вызначаных рэформ 60-70 гг. з мэтай умацавання улады самадзяржауя і дваран мелі месца пад час іх правядзення ці распаусюджання. Істотным адступленнем ад вызначным прынцыпау з’явілася перадача спрау ад дзяржауных ці палітычных злачынствау суда прысяжных у і ваенныя суды.  Уведзенная на беларусі ….міравыя суды для дробных ….і нязначных іскау у сувязі адсутнасцю земствау фарміраваліся не праз вабары на сходах, а шляхам назначэння міністрам юстыцыі з ліку лаяльных… . акруговыя суды у губернях а адпаведная пракуратура прысяжныя заседацелі (судзі непрафесіяналы) і прысяжныя павераныя (адвакаты) з’явіліся у заходніх губернях толькі у 1882г. спіс прысяжных заседацелей также….урадамі. гэта значыць Беларусь як і Літва была пазбаулена адной галоунай рысай рэформы. Права паступаць у ВТУ атрымлівалі толькі тыя, кто закончвау 7 дадатковы клас учылішча.

  •  
Метки текущей записи:
, , , , , , , ,
Автор статьи:
написал 6035 статей.
Комментарии:

Оставьте комментарий!

Вы должны быть авторизированы чтобы оставлять комментарии.