Правапіс прыназоўнікаў

05.03.2012 Автор: Рубрика: BIP-IP»

ПРАВОПИСАНИЕ ПРЕДЛОГОВ

Правапіс прыназоўнікаў

Предлог – служебная часть речи, которая выражает зависимость существительного, числительного, и местоимения от других слов в словосочетании и предложениии (сустрэцца ў парку, з’ехаць з гары, вярнуцца праз тры дні, кожны з нас). Использование некоторых предлогов в белорусском языке имеет свои особенности.

1. Предлог па употребляется:

а) с винительным падежом существительных (местоимений) при обозначении цели действия: ісці па ваду, з’ездзіць па дровы, збегаць па бацьку; в сочетании с названиями ягод, грибов употребляется предлог у: схадзіць у грыбы, у ягады; пайсці ў суніцы, у чарніцы, у журавіны (в русском языке: сходить за водой, пойти за грибами, за ягодами).

б) с винительным падежом числительных (за исключением адзін): узяць па сем кніжак, сабраць па дваццаць пяць цэнтнераў жыта з гектара;

в) с предложным падежом: блукаць па лесе, па палях; хадзіць па лёдзе, гуляць па садзе, размаўляць па тэлефоне, ступаць па пяску, сумаваць па родных (в русском языке: бродить по лесу, по полям, по лугам).

2. Предлог праз (цераз) употребляется:

а) с винительным падежом: праехаць праз горад, прайсці праз выпрабаванні, паведаміць праз газету, пераскочыць цераз канаву.

б) в сочетаниях: гаварыць праз смех, сказаць праз слёзы, гаварыць праз сон и т. д.

д) для выражения причины: студэнтка прыязджала на выхадны дзень і затрымалася праз завіруху.

3. Иногда употребление предлога определяется глаголом, к которому относится существительное с предлогом. Например, при глаголох со значением эмоций, переживаний (смяяцца, насміхацца, жартаваць, здзекавацца, кпіць, дзівіцца и т. д.) с родительным падежом существительного или местоимения употребляется предлог з: смяяцца з яго, жартаваць з Мікалая, дзівіцца з усяго (в русском языке: смеяться над ним, шутить над Николаем).

Пишутся через дефис сложные предлоги з-за, з-пад, па-за, па-над: з-за ракі, з-пад Барысава, па-за інстытутам, па-над лесам.

Перед словами, которые начинаются с сочетания согласных, в которых первый з, с, ж, ш, вместо предлога з употребляется его вариант са: са змроку, са склепа, са жменю, са штаба.

Вместо предлога у употребляется его вариант ва перед словами, которые начинаются с у: ва ўсіх, ва ўзросце, ва ўзводзе, ва універсітэце;

Предлоги, образованные сочетанием существительного с предлогом, пишутся как два слова: на працягу навучальнага года, у галіне сельскай гаспадаркі, нягледзячы на непагадзь.

В белорусском языке, в отличие от других славянских, в сочетаниях предлогов с местоимениями не появляется “приставное” н: рус. с ним – белор. з ім; рус. в него, – бел. у яго; рус. около него – бел. каля яго, рус. по ней – бел. па ёй, рус. перед ним – бел. перад ім.

1. Спишите, раскрывая скобки.

1. Было ўсё неба (над) мною, а (пад) мною ўся зямля. 2. Па (над) рэчкай мы гулялі не раз. 3. Прыходзілі сяляне з навакольных вёсак (з) сваімі справамі. 4. Мы ехалі прасёлкавымі дарогамі з (пад) Нарачы. 5. Была нават свая паэзія і хараство (у) ўсёй гэтай бязладнай абстаноўцы ваеннага жыцця. 6. Прыехаў я сюды з (за) свету – з (пад) самых Стаўбцоў. 7. (З) змроку выступіла высокая постаць. 8. І раптам адчуў Ігнась сябе адрэзаным, асобным (ад) усяго, як бы (у) другім свеце, (на) другой зямлі, усё стала як бы па (за) яго істотай.

Метки текущей записи:
Автор статьи:
написал 6135 статей.

Оставьте комментарий!

Вы должны быть авторизированы чтобы оставлять комментарии.

 
Запросов: 110 | 0,204 сек
Память: 10.67MB