Падваенне і падаўжэнне зычных

05.03.2012 Автор: Рубрика: BIP-IP»

ДВОЙНЫЕ СОГЛАСНЫЕ

Падваенне і падаўжэнне зычных

В белорусском языке, как и в русском, на стыку морфем (на морфемных границах) возникает удвоение согласных.

Особенностью белорусского языка являются долгие согласные, развившиеся перед окончанием в положении между гласными. В русском языке этим долгим согласным соответствует сочетание согласного с [й]: калоссе − колосье, варэнне − варенье, ноччу − ночью.

Удваиваются согласные звуки з, с, л, н, дз, ц, ш, ч, ж между гласными: купалле, ружжо, цярпенне, старанне, заданне.

Удвоения не происходит:

1) в словах Ілья, Ульяна, Касьян, Ульянавіч, Касьянаў, лью;

2) в словах заимствованных: каса, група, маса, алея, Іна, Ала.

Но: ванна, бонна, донна, мадонна. манна, Мекка, мецца, Жанна, Ганна, Сюзанна, эскадрылля.

1. Переведите на белорусский язык следующие слова..

Судья, литьё, ружьё, ладья, свинья, окрестность, свадьба, сучья, чувствительный, заречье, многовластие, жизнь, мягкий, безземелье, перья, возвышенность, ночью, костью, мыться, одиннадцать, третий, лью, наводнение, свидание, колосья, , тряпьё, полозья, рысью, мышью, молодёжью, сватья, бездорожье, немочью, зубья, семья, управление, питьё, распятие, Наталья, келья, грязью, кровью, пятью, десятью.

2. Спишите текст, вставляя пропушенные буквы.

1. Над снежнай палянай віселі ў бяздон…і неба буйныя зоркі. (З.Бядуля) 2. Калі снарадныя скрынкі пад намі добра-такі ляпалі, працінала трывожная думка: не высунуўся б дзе цвічок і не ўдарыў у капсуль (было ў нейкім палку такое здарэн…е, чыталі загад па корпусе). (І. Шамякін) 3. Чалавек стаяў колькі хвілін супроць асветленых акон фабрыкі, прагна ловячы кожны гук, прыслухоўваючыся да раўнамернага грукату машын, да мяк…ага шыпен…я пары ў трубах. (М. Лынькоў) 4. Маючы на ўвазе тут разбурэнне рэлігіі, мы такім парадкам уводзім твор у новы план: у план раскрыц…я існасці рэлігіі. (К.Чорны) 5. Маўчалі клёны і грушы каля хат, трымаючы на абсохлым за апошнія пагодлівыя дні гол…і сваім астаткі пачарнелага лісц…я. (К.Чорны) 6. Яна выцірала падалом рукі і пазірала на ўвайшоўшых з трывогай і здзіўлен…ем. (К. Чорны) 7. Гэта быў прыгожы малюнак, але праз момант Іл…юк убачыў другое, не менш захапляючае. (Т.Хадкевіч) 8. Гэта было ў сорак першым, восен…ю памятнай тою, ранкам, ад хмар пацямнеўшым, па-над ракою Віл…ю. (М. Танк)


  •  
Метки текущей записи:
Автор статьи:
написал 6020 статей.
Комментарии:

Оставьте комментарий!

Вы должны быть авторизированы чтобы оставлять комментарии.