Правапіс е, ё, я

05.03.2012 Автор: Рубрика: BIP-IP»

ПРАВОПИСАНИЕ Е, Ё, Я

Правапіс е, ё, я

Буква ё в белорусском языке пишется только под ударением. Когда ударение переходит на другой слог, то вместо ё в первом слоге перед ударением пишется я, а в других слогах перед ударением и после ударения – е: сёлы – сяло, цёплы – цяплынь, вёсны – вясна.

Вместо е в первом слоге перед ударением пишется я, а в других слогах перед ударением и после ударения сохраняется буква е: зелень – зялёны, зеляніна, свет – святлейшы, светлаваты.

В первом предударном слоге е сохраняется и не переходит в я:

а) в словах заимствованных (с неславянских языков), в том числе в собственных названиях после г, к, х: сезон, абеліск, медаль, Германія, легенда, секунда, электрон;

б) в словах дзевяты, дзесяты, семнаццаць, васемнаццаць;

в) в словах не и без, когда они пишутся отдельно: , без рукі, без радасці, не гаварыць, не адказаць.

Я сохраняется:

а) в собственных именах, фамилиях: Яраш, Якуб, Ярашэвіч, Якубовіч;

б) в тех словах, где я входит в состав корня: свята – святкаваць, цяга – цягавіты.

Примечание.

Ряд заимствований в первом предударном слоге на месте е имеет я: каляндар, дзяжурны, яфрэйтар, сяржант и т. д. Для начинающих изучать белорусский язык о правописании и произношении подобных слов рекомендуется наводить справки в словарях.

 

1. Подберите к данным словам родственные таким образом, чтобы е, ё, находящиеся под ударением, стали безударными.

Аддзел, паездка, вяселле, мёд, агент, падземны, дзесяць, далёкі, нацёк, адвезці, васьмёра, вечар, меншы, праект, палёгка, верас, дзверы, адлёт, баец, падмерзнуць, дыялектыка, заезд.

 

2. Спишите, вставляя пропущенные буквы.

Аб’..ктыўны, абц..рэбліваць, аб’..яднанне, ап..ратыўны, б..л..трыстыка, б..скал..ровы, б..сп..растанку, б..звы..зна, в..ласіп..дыст, в..рац..но, в..рашчака, в..с..лосць, в..рхавіна, дз..сяц..ра, заб..сп..чэнне, з..л..наваты, з..л..ніна, л..туценне, м..ханік, м..талічны, м..ккаваты, м..нутка, надв..чорак, н..в..лікі, н..навісць, н..навісны, ц..жкаатл..т, ц..гавіты, мез..н..ц, п…рон, с…зон, л…мантаваць, тыс…ча, загл…дзіцеся, ц…гавіты, забл…яце, поз…х, зам…ць, пам…ць, с…мнаццаць, дзев…ць, дзес…ць, ап…тыт, …ршыцеся, …рлычок, кал…жанка, закл…йміце, п…нал, біл…цёр, вын…ньчыце, ал…горыя, К…тлінская, вас…мнаццаць, м…тодыка, Прып…ць, …ўропа, закл…цце, Н…красаў, Напал…он, бал…рына, м…тафара, ц…гнікі, …сянёвы, св…ткаваць, Арг…нціна, Вал…нціна, мес…ц, зав…зь, ма…нез, Б..тхов..н, ве…лка, высв..тліць, з…ніт, м…даль, в…лізарны, …фрэйтар, с…ржант, г…н…рал, п…дагог, с…л…нін, с…ляне, м…тро, н…даядаць, н…добра, аб…зболіць, аб…ззброіць, б…склапотны, н…добраякасна, г…рой, …чменны, кал…ндар, л…г…нда, п…цім…тровы, ц…мнаваты, кал…ндары.

 

3. Прочитайте текст. Объясните написание в словах е, ё, я.

Хораша тут, калі бывае час, палюбавацца!

Цяпер вось нізам сцелецца верас у румяным ранішнім святле, а над верасам — таксама ў сонцы — густа высяцца гонкія сосны. Добра ўзняць галаву, заглядзецца на іх шэра-зялёныя, са стальным адлівам, кучаравыя верхавіны на фоне цёплага блакіту і галубіных воблакаў. Сосны гамоняць. Нібы расказваюць чароўныя казкі маленства — адну за адной, нястомна і радасна, ціха і мудра, як гэта можа добрая пагодлівая старасць. Возера сёння маўчыць. Каля нізкага берага, чыста пясчанага ці з рэдзенькаю травой, ледзь чутна, раскошліва пахлёбвае хваля. Чайкі гуляюць над люстранай вадою, пікіруючы на спажыву, або садзяцца на вільготны, вылізаны прылівам пясок, толькі імі затупаны, пацярушаны іхнімі пёрцамі. Тут жа, выштурханая на бераг мноствам бурных прыбояў, парахнее, петрае на сонцы разбітая лодка. Па рыбацкім звычаі лодкі пакідаюцца назаўсёды там, дзе іх засцігне апошняя бяда. (Я. Брыль)

 


 

  •  
Метки текущей записи:
Автор статьи:
написал 6094 статьи.
Комментарии:

Оставьте комментарий!

Вы должны быть авторизированы чтобы оставлять комментарии.