Дзяржава і права БССР ва умовах аднаулення народнай гаспадаркі. Знешнепалітычная дзейнасць 1945-1953гг.

18.01.2011 Автор: Рубрика: Лекции по ИГПБ»

Преподаватель:

Курс: 1

Факультет: Юридический

Тип:

ва умовах аднаулення народнай гаспадаркі. Знешнепалітычная дзейнасць 1945-1953гг.

не толькі узнялі міжнародны саюза СССР але і паспрыялі выхаду БССР на міжнародную арэну у якасці самастойнага члена міжнародных зносін. Вядома, пасля устварэння СССР міжнародная дзейнасць была аднесяна да кампітэнцыі саюза і ажыцяулялася яго цэнтральнымі органамі. Таму на дальнем ….1 лютага 1944г. саюзным рэспублікам палнамодствам у сферы знешніх зносін дазволіла вярхоунаму савету БССР прынять аб утварэнні народнага камісарыята замежных спрау (з 26 сакавіка 1946г. мінестэрства міжнародных спрау) і унесці дапауненні у канстытуцыю БССБ. Яны замацавалі за Рэспублікай уступать у непасрэдныя зносіны з замежнымі дзяржавамі, заключаць з імі пагадненні і адменьвацца дыпламатычнымі і консульскімі прадстаунікамі. Хаць рэалізаваць яго было не проста, бо адсутнічала заканадаучае размежаванне функцый у міжнарожнай сферы паміж рэспублікамі і саюзам СССР. Разам з тым набыццё саюзнымі рэспублікамі палнамоцтвау у галіне знешніх зносін аблягчала барадзьбу савецкай дыпламатыі за іх удзелу у стварэнні і рабоце ААН. Між тым, пакуль вырашалася пытане аб прадстауніцтве, у арганізацыі міжнароднгай бяспекі саюзных рэспублік адбыліся беларуска-польскія перагаворы адносна праблем, якія узніклі па прычыне змяненне савецка-польскай дзяржаунай граніцы, ажыцяуленне добраахвотнай эвакуацыі пэуных груп насельніцтва з адной тэррыторыі на другую ………..ад 9 верасня 1944г. ……….бакоу дадатковым пратаколам ад 25 лістапада 1945г.

Яшчэ восеню 1944г. у Вашынгтоне на папярэдніх перагаворау аб яе стварэнні дэлегацыя саюза СССР паставіла пытанне аб членстве у ёй усіх 16 саюзных рэспублік. Аднак прапанова не знайшла падтрымкі збоку заходніх дзяржау. Пры гэтым імі прапаноувалася уключыць у яе усе штаты Амерыкі, а Велікабрытанія сваі рэгіены на Крымско-Ялтінскай канферэнцыі…… адначасова з СССР дзвюх рэспублік Беларусі і Украіны. На устаноучай канферэнцыі ААН (красавік- чэрвінь 1945г.) па прапанове савецкай дэлігацыі былі аднагалосна уключаны у лік першачарговых яе членау, а прадстаунікі ….запрошаны на канферэнцыю. 6 мая палномоцная дэлегацуыя БССР з Кісялевым прыбыла у Сан-Фрынцыск і 8 мая уключылася у работу канферэнцыі. 26 чэрвіня 1945г. ….падпісалі статут ААН. 30 жніуня статут быу радыфікатаваны (зацверджаны) прызідыумам БССР.

Калі у 1936г. у саюзе СССР было 18 агульнасаюзных і саюзнарэспубліканскіх наркаматау, тто да 1946г. іх стала 44. Такое ж павілічэнне наркаматау міністэрств адбывалася і у БССР.

Але не адбыло без працягу масавых рэпрэсий. У прыватнасци у 1948г. была асуджана на 25 гадоў у лагеры беларуская паэтка Ларыса Генію. У нацыяналізме быу абвінавачаны міністр асветы БССР Саевіч, які быу асуджаны на 25 гадоу. Рэпрэсіуная палітыка сталінскага рэжыму знайшла свае праяуленне у барадзьбе прадстаунікамі навукі: генетыка. Масавыя рэпрэсіі, якія праводзіліся на беларусі да пачатку 1953г., прывялі да значнага павілічэння зняволены у сістэме уладау. Калі у студзені 1944г. адбывалі пакаранні у гэтых лагерах 15 264 беларусау, то на 1 студзеня 1951г. 96 471 чалавек (беларусау). Працягвалі дзейнічаць нарматыўныя акты, якія прадуглыджвалі суровыя пакаранні за парушэнне працоунай дыстыпліны рабочымі і служачымі па указу прызідыума вярхоунага савета СССР ад 26 чэрвіня 1940г. прадугледжвалася, что рабочыя і служачыя, якія самавольна пакінулі працу, падвяргаюць зняволянню на 2-4 месяцы, а за прагул, спазненне на працу больш чым на 20 хвілін папраучымі работамі па месцу працы, з утрыманнем 20% заработнай платы на карысць дзяржавы. Па прыказу ад 26 снежня 1941г. за самавольнае пакіданне працы адмовамі, якія працавалі на прадпрыемствах абароннай прамысловасці, яны маглі быць асуджаны на 5 гадоў. Толькі у чэрвіне….. праз 6 гадоў пасля заканчэння вайны быу выдадзены указ прызідыума вярхоунага савета СССР пад назвай “аб замене адказа па суду рабочых і служачых за прагул акрамя выпадкау не аднаразовага і працяглага прагула мерамі дысціплінарнай і грамацкага уздзеяння”

  •  
Метки текущей записи:
, , , , , , , ,
Автор статьи:
написал 6058 статей.
Комментарии:

Оставьте комментарий!

Вы должны быть авторизированы чтобы оставлять комментарии.