Правапіс канчаткаў назоўнікаў мужчынскага ініякага роду ў месным склоне

05.03.2012 Автор: Рубрика: BIP-IP»

ПРАВОПИСАНИЕ ОКОНЧАНИЙ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

МУЖСКОГО И СРЕДНЕГО РОДА В ПРЕДЛОЖНОМ ПАДЕЖЕ

Правапіс канчаткаў назоўнікаў мужчынскага і

ніякага роду ў месным склоне

В предложном падеже существительные мужского и среднего рода имеют окончания –е, -і, -ы, -у (-ю). Вариант окончания тесно связан прежде всего с качеством конечного согласного их основы.

Окончание -е – это принадлежность существительных с основай на твёрдый согласный в именительном падеже. В предложном падеже этот согласный перед окончанием -е мягкий: аб стале, аб сыне, аб лузе, аб Ясеніне, аб кажусе.

Но: аб малацэ.

Окончание -і имеют существительные с основой на мягкий согласный в именительном падеже: аб кані, аб полі, аб выраі, аб галлі.

Окончание -ы имеют существительные с основой на шипящие согласные, а также на р, ц, : аб гаражы, аб дажджы, аб моры, аб сэрцы.

Окончание -у(-ю) имеют существительные с основой на мягкий согласный (с мягким знаком на конце) и с основой на -й, которые обозначают лицо: аб кавалю, аб Васілю, аб герою. Также окончание -у(-ю) пишется в некоторых существительных мужского и среднего рода с основой на г, к, х: аб пірагу, аб страху, аб языку, аб універмагу.

Но: аб снезе, аб беразе, аб кажусе, аб парозе, аб лузе, аб стозе, аб версе.

 

1.Образуйте словосочетания и запишите их.

Блукаць па (бор), стаяць на (двор), быць у (гушчар), коўзацца па (лёд), знаходзіцца на (бераг), падсушыць на (сонца), птушанё у (гняздо), вучыцца (тэхнікум), на самым (верх), удзельнічаць у (кангрэс), ад’езд на тым (тыдзень), вада ў (вядро), размаўляць па (тэлефон), пасвіцца на (іржышча), жыць пры (дзед), працаваць на (трактар), сядзець на (сук), быць у (страх), рукавіцы ў (снег), сядзець на (стог).


 

  •  
Автор статьи:
написал 6053 статьи.
Комментарии:

Оставьте комментарий!

Вы должны быть авторизированы чтобы оставлять комментарии.