Тег 'феадалы'

СТАРОНКІ З ГІСТОРЫІ ДЗЯРЖАВЫ І ПРАВА БЕЛАРУСІ (А. М. САРОКІН)

БЕЛАРУСКІ ІНСТЫТУТ ПРАВАЗНАЎСТВА А. М. САРОКІН СТАРОНКІ З ГІСТОРЫІ ДЗЯРЖАВЫ І ПРАВА БЕЛАРУСІ Мінск 2004 БЕЛАРУСКІ ІНСТЫТУТ ПРАВАЗНАЎСТВА А. М. САРОКІН СТАРОНКІ З ГІСТОРЫІ ДЗЯРЖАВЫ І ПРАВА БЕЛАРУСІ Вучэбна-метадычны дапаможнік да кантралюемай самастойнай работы Мінск НА ТАА “БІП-С” 2004 УДК [321+340](476)(091) ББК 63.3 (4 Беи)я73+67.3(4Беи)я73 С 20 Рэкамендавана да выдання рэдакцыйна-выдавецкім саветам БІП Навуковы рэдактар: [...]

На месцовым заканадаўстве і звычаёвым праве….

18.01.2011 Автор: Рубрика: Лекции по ИГПБ

Преподаватель: Сорокин Курс: 1 Факультет: Юридический Тип: Лекции по Истории государства и права Беларуси На месцовым заканадаўстве і звычаёвым праве. Тады як у большасці Еўрапескіх дзяржаў карысталіся Рымскім правам, а не сваім нацыянальным. Статуты 1566 і 1588гг. Адлюстравалі поспехі барадзібы паспалітага права з кананічнным саснаваным у вялікай ступені на Візантыйскім заканадаўстве. Умацаванне сферы прававога рэгулевання [...]

Грамацка-палитычны лад и права Беларуси у складзе Рэчы Паспалітай 1569-1795гг.

18.01.2011 Автор: Рубрика: Лекции по ИГПБ

Преподаватель: Сорокин Курс: 1 Факультет: Юридический Тип: Лекции по Гісторыя дзяржавы і права Беларусі Грамацка-палитычны лад и права Беларуси у складзе Рэчы Паспалітай 1569-1795гг. На аснове Люблінцкай уніі (1569г.) сацыяльна-палітычныя і эканамічныя умовы жыцця у ВКЛ усё больш напалняліся зместам жыцця Польшчы. Хаця такая тэндэнцыя развіця задавальняла далека не усіх. Узмацнене феадальна-прыгонецкага і нацыянальна-рэлігійнага уційску [...]

СТАТУТ 1588 ГОДА

17.01.2011 Автор: Рубрика: Лекции по ИГПБ

Преподаватель: Сорокин Курс: 1 Факультет: Юридический Тип: Лекции по Гісторыя дзяржавы і права Беларусі СТАТУТ 1588 ГОДА XVI в. приходится второй период в разви­тии права – статутный период. Наличие в государстве по­добных крупных нормативных актов свидетельствует о вы­соком развитии правовой мысли, культуры, образования.

Сеткавы вучэбны курс “ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ” Модуль 5

Аўтары: дац., к. г. н. Янушкевіч А. М. дац., к. г. н. Пупа В. В. дац., к. г. н. Макарэвіч А. Ф Модуль Модуль 5 БЕЛАРУСКІЯ ЗЕМЛІ І КРЫЗІС РЭЧЫ ПАСПАЛІТАЙ У ДРУГОЙ ПАЛОВЕ XVII – XVIII СТ. ТЭМАТЫЧНЫ ПЛАН 1. Сацыяльна-эканамічнае развіццё беларускіх земляў у другой палове XVII – XVIII ст. 2. Палітычны крызіс [...]

Сеткавы вучэбны курс “ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ” Модуль 4

Аўтары: дац., к. г. н. Янушкевіч А. М. дац., к. г. н. Пупа В. В. дац., к. г. н. Макарэвіч А. Ф Модуль 4 РЭЛІГІЯ І КУЛЬТУРА НА БЕЛАРУСКІХ ЗЕМЛЯХ У ХІІІ – ПАЧАТКУ XVII СТ. КАНСАЛІДАЦЫЯ БЕЛАРУСКАЙ НАРОДНАСЦІ. ТЭМАТЫЧНЫ ПЛАН 1. Царква і рэлігія на беларускіх землях у XIII – пачатку XVII стст. 2. [...]

Сеткавы вучэбны курс “ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ” Модуль 3

Аўтары: дац., к. г. н. Янушкевіч А. М. дац., к. г. н. Пупа В. В. дац., к. г. н. Макарэвіч А. Ф. Модуль 3 РАЗВІЦЦЁ БЕЛАРУСКІХ ЗЕМЛЯЎ У СКЛАДЗЕ РЭЧЫ ПАСПАЛІТАЙ (1569 Г. – ПЕРШАЯ ПАЛОВА XVII СТ.) ТЭМАТЫЧНЫ ПЛАН 1. Люблінская унія 1569 г. Месца Вялікага Княства Літоўскага ў палітычнай сістэме Рэчы Паспалітай 2. [...]

Сеткавы вучэбны курс “ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ” Модуль 2

Аўтары: дац., к. г. н. Янушкевіч А. М. дац., к. г. н. Пупа В. В. дац., к. г. н. Макарэвіч А. Ф Модуль 2. БЕЛАРУСКІЯ ЗЕМЛІ Ў складзе вялікага Княства літоўскага (СЯРэдзіна XIII — ПЕРШая ПАЛова XVI ст.) Тэматычны план Уводзіны Модуль прысвечаны разгляду палітычнай і эканамічнай гісторыі Вялікага Княства Літоўскага ад часоў яго ўтварэння [...]

Прадстаўнікоў патрыятычнай партыі…

12.01.2011 Автор: Рубрика: Лекции по ИГПБ

Преподаватель: СорокинКурс: 1Факультет: ЮридическийТип: Лекции по Истории государства и права Беларуси       Прадстаўнікоў патрыятычнай партыі, якія заседалі у сейме. Пашарэне сацывяльнай базы патрыётаў дазволіла ім яшче больш энергічна праводзіць рэформы дзяржаунага ладу. Пленная заканадаўчая дзейнасць сойма на працягу студзеня- красавіка 1721г. дазволіла прынять шэрах законаў, якія сталі складанай часткай канстытуцыі 3 мая.

РАННЕФЕАДАЛЬНАЕ ГРАМАДСТВА НА БЕЛАРУСІ. ПЕРШЫЯ ДЗЯРЖАЎНЫЯ ЎТВАРЭННІ НА БЕЛАРУСКАЙ ЗЯМЛІ Ў X – XIII СТ.СТ.

12.01.2011 Автор: Рубрика: Лекции по ИГПБ

Преподаватель: СорокинКурс: 1Факультет: ЮридическийТип: Лекции по Истории государства и права Беларуси   Раннефеадальнае грамадства на Беларусі. Першыя дзяржаўныя ўтварэнні на беларускай зямлі ў Х – ХІІІ ст.ст. Сацыяльна-эканамічнае развіцце беларускіх земляў у X – XIII стст. Протадзяржавы крывічоў і дрыгавічоў утварыліся дзякуючы поспехам у гаспадарчым развіцці гэтых протанародаў, развіццю раннекласавага грамадства. У галіне апрацоўкі зямлі [...]